سفارش تبلیغ
صبا

یکى گفت : چه دنیایى بدى حتى شاخه هاى گل هم خار دارند !
دیگرى گفت : چه دنیاى خوبی حتى شاخه هاى پر خار هم گل دارند !
عظمت در تفکر است نه در چیزى که میبینیم !! گل تقدیم شما

گل